Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uz

  • 2022-01-10Fecha de colección
  • 2022-02-15Actualizado
Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uz
  • Dirección web:www.xabar.uz
  • Servidor IP:91.190.159.25
  • Descripción del lugar:Ишончли, холис ва таҳлилий хабарлар. Маҳаллий ва халқаро янгиликлар

nombre de dominio:www.xabar.uzValuación

acerca de 5000~500000

nombre de dominio:www.xabar.uzfluir

260

nombre de dominio:www.xabar.uzBueno o malo

El futuro es brillante. poca esperanza feroz

sitio web:Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzPesos

1

sitio web:Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzIP

91.190.159.25

sitio web:Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzcontenido

Xabar.uz-ахборот-таҳлилийпортали-xabar.uzАндроидқурилмаларучунXabar.uzмобилиловаси.Юклаболиш×O‘zЎзРуКиришБарчасиМаҳаллий   Сиёсат   Иқтисодиёт   Бизнессабоқлари   Жамият   Ҳуқуқ   Таълим   Ҳажв   Маданият   Инсайдер   ҲодисаХорижТехнологияСпорт   ЕВРО-2020   ОсиёКубогиКоронавирусТаҳлилАвтоМаслаҳатИнфографикаВидеохабарларФотохабарларРейтингларТаҳлилКеча,21:240255Муҳожирликданбирнечамингдолларликдаромадгача...(видео)«Муҳожирликдаюрганкезларимуйдагиларбилантелефондагаплашибтурардик.Ота-онамменданхавотиролиб,ортгақайтишгаундашарди...Менэса...»МуҳимСиёсат1845ЎзбекистонпрезидентиВладимирПутингатаъзияйўлладиХориж1425Ижевскдагимактабларданбиридаотишмаюзберди.БолаларорасидақурбонларборСиёсат1347ШавкатМирзиёевнингянгиҳафтадагирежаларимаълумбўлдиМаҳаллий616Тошкентдатезликни60км/соатэтиббелгилаштаклифиҳалиҳамкучдаМаҳаллий4599Ўзбекистондахизмат кўрсатганартистРавшанНамозоввафотэтдиЖамият1418ШавкатМирзиёевспорт,таълим,тиббиётсоҳаларидагиқурилишлойиҳаларитақдимотибилантанишдиСўнггихабарларбарчасиКеча,23:30ДунёнингэнгтезчўкаётганшаҳарларимаълумбўлдиХавотирлитомони,бушаҳарлардамиллионлабодамларяшайди.Кеча,23:01ПутинСноуденгаРоссияфуқаролигинибердиКўпчиликниқизиқтираётгансавол:Сноуденқисмансафарбарликкачақириладими?Кеча,22:25Қатар-2022—мундиалларнингэнгXabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzқиммати(инфографика)МамлакатфутболгамезбонликучунмиллийЯИМданкаттароқмаблағсарфламоқда.Кеча,21:52Парламентдепутатлариқайситилларнибилишади—МолдоваДепутатВиталийГаврукҳақиқийполиглот—нақолтитахорижтилинибилади:немис,италян,француз,испан,инглизварустиллари.Кеча,21:11Тожикистонбанки«Мир»карталаригахизматкўрсатишнитўхтатдиТехникмуаммоларсабабқилибкўрсатилган...Кеча,20:36ЕвропанингэнгяхшиавиакомпаниясианиқландиБирнечайўналишлардағолиблар2021-2022йиллардаги100данортиқмиллатва14,3миллионданортиқйўловчиниқамраболгансўровномаларасосидааниқланди.Кеча,19:59«Изланишваривожланиш»(RnD)марказлариниочиштопширилди«Ўзэлтехсаноат»уюшмасиваОлийваўртамахсустаълимвазирлигиҳамкорликдаишлайди.МуҳарриртанловибарчасиТаҳлил255Муҳожирликданбирнечамингдолларликдаромадгача...(видео)Жамият5563«Чилонзорвоқеаси»нинг«сўнггиқурбони»Хориж3486АҚШсудиўзбекистонликфуқарони11йилгақамадиТаҳлил6391«Уятбўлсаҳамайтай...»—Кимсасизҳудуддагимеҳмондўстбалиқчинимаданхижолатбўлди?ОммабопХориж5682Хитойдадавлаттўнтаришибўлдими?ПекиндагивазиятҳақидамаълумотберилдиЖамият4928ШавкатМирзиёевэнгкаттадушманимизҳақидагапирдиМаҳаллий4599Ўзбекистондахизмат кўрсатганартистРавшанНамозоввафотэтдиХориж3787РусамалдорифуқароликолганмарказийосиёликларгатаҳдидқилдиЖамият3615ЛордМуҳаммадИлтафШайхвафотэтдиЖамият3513РасулКушеXabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzрбаевичкиишларвазиригамурожаатқилдиХориж3475Россиядаёшйигит«военком»ниотибташлади(видео)Маданият3361Кимдирсоғлом,кимдиржониоғрибинграган...ЁхудкўкракнишониқутқарибқололмаганРавшанНамозовниэслабМуаллифларАнварНамозовжурналистика/адабиёт/ҳажвУлуғбекОриповжурналистНурбекАлимовблогерАброрЗоҳидовжурналистБобурНабижурналистБахтиёрШералиевбиолог-ихтиолог/генетикБарчасиВалютакурслариUSD11030.13+19.80EUR10768.72-83.06RUB188.79+5.21GBP12278.74-154.12Душанба,26/09/2022БарчасиМаҳаллийСиёсатИқтисодиётБизнессабоқлариЖамиятҲуқуқТаълимҲажвМаданиятИнсайдерҲодисаХорижТехнологияСпортЕВРО-2020ОсиёКубогиКоронавирусТаҳлилАвтоМаслаҳатИнфографикаСайтҳақидаФойдаланишшартлариРекламаАлоқа18+«Xabar.uz»ахборот-таҳлилийпортали2017йилнинг27декабридаэлектронОАВсифатидадавлатрўйхатиданўтказилган.Гувоҳномарақами:1210.Муассис:«Xabar»газетаситаҳририяти.Таҳририятманзили:,Тошкентшаҳри,АмирТемур1-торкўчаси,2-уй(мўлжал:Олойбозори).МасъулмуҳаррирАбдуғаниАбдураҳмонов.Электронманзил:mail@xabar.uzМатериалларимиздантўлиқёкиқисманфойдаланилганда«Фойдаланишшартлари»гаамалқилинишишарт.БарчаҳуқуқларЎзбекистонРеспубликасинингоммавийахборотвоситаларитўғрисидагиҳамдамуаллифликватурдошҳуқуқлартўғрисидагиқонунҳужжатларидабелгилангантартибдаҳимояланган.Сайтдаимловийёкиуслубийхатогакўзингизтушдими?ХатожумланибелгилангваCTRL+ENTERбосишорқалибизгахабарберинг.Порталнингбарчаимкониятларисайтнингтўлиқталқинида.ИшлабчиқувчиActiveMediaSolutions.jQuery(function($){jQuery(document).pjax("#p0a",{"push":true,"replace":false,"timeout":,"scrollTo":false,"cXabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzontainer":"#p0"});jQuery(document).off("submit","#p0form[data-pjax]").on("submit","#p0form[data-pjax]",function(event){jQuery.pjax.submit(event,{"push":true,"replace":false,"timeout":,"scrollTo":false,"container":"#p0"});});});window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','UA-4-1');top_js="1.0";top_r="id=&r="+escape(document.referrer)+"&pg="+escape(window.location.href);document.cookie="smart_top=1;path=/";top_r+="&c="+(document.cookie?"Y":"N")top_js="1.1";top_r+="&j="+(nigator.jaEnabled()?"Y":"N")top_js="1.2";top_r+="&wh="+screen.width+'x'+screen.height+"&px="+(((nigator.appName.substring(0,3)=="Mic"))?screen.colorDepth:screen.pixelDepth)top_js="1.3";top_rat="&col=340F6E&t=ffffff&p=BD6F6F";top_r+="&js="+top_js+"";document.write('')

Sitio:Xabar.uz - ахборот-таҳлилий портали - xabar.uzReporte

Si hay una infracción del sitio, haga clic en InformarReporte

Información recomendada

Sitio recomendado